Truyền thuyết về cây cà phê

Truyền thuyết Theo một truyền thuyết đã được ghi lại trên giấy vào năm 1671, Nhờ đàn dê mà con người đã biết được cây cà phê. Theo WIKIPEDIA

Chat